MG, הלא הוא המושן גרפיקס. איך אפשר להגדיר את התחום הזה של Motion Graphics ? בצורה הכי מופשטת, אפשר להגיד שאם תמונה אחת שווה אלף מילים, אז תחשבו כמה מילים...